LLIBRE D'ARTISTA

LLIBRE D'ARTISTA

Exposicions i projectes

Read More

APROXIMACIÓ A L’OBRA:

Les obres seleccionades en aquesta web tenen com a fil conductor l’interès per les formes naturals, els paisatges i el cel nocturn.

Viure en un entorn rural em permet mirar els petits canvis de la natura, efímers, aparents i sorprenents, que m’aporten les referències visuals per treballar en el taller. L’observació de l’aigua, la llum, els núvols, la boira, les arrels, les plantes, la terra, els astres i la diversitat del món fractal són l’experiència que donarà sentit el procés creatiu.

Les estampacions, les monotípies, els llibres d’artista són les creacions on utilitzo tintes litogràfiques de colors, per crear transparències i textures visuals amb diferents tècniques de gravat, sobretot litogràfiques, gofrats i additives, utilitzades de forma respectuosa amb el medi ambient.

Josep Pérez González

APROXIMACIÓN A LA OBRA:

Las obras seleccionadas en esta web tienen como hilo conductor el interés por las formas naturales, los paisajes y el cielo nocturno.
Vivir en un entorno rural me permite mirar los pequeños cambios de la naturaleza, efímeros, aparentes y sorprendentes, que me aportan las referencias visuales para trabajar en el taller. La observación del agua, la luz, las nubes, la niebla, las raíces, las plantas, la tierra, los astros y la diversidad del mundo fractal son la experiencia que dará sentido el proceso creativo.
Las estampaciones, las monotipos, los libros de artista son las creaciones donde utilizo tintas litográficas de colores, para crear transparencias y texturas visuales con diferentes técnicas de grabado, sobre todo litográficas, gofrados y aditivas, utilizadas de forma respetuosa con el medio ambiente.

Josep Pérez González

APPROACH TO THE WORK:

The works selected on this website have as a common thread the interest in natural forms, landscapes and the night sky.
Living in a rural environment allows me to look at the small changes in nature, ephemeral, apparent and surprising, that give me the visual references to work in the workshop. The observation of water, light, clouds, fog, roots, plants, earth, stars and the diversity of the fractal world is the experience that will give meaning to the creative process.
Prints, monotype and artist’s books are the creations where I use colored lithographic inks to generate transparencies and visual textures with different engraving techniques, especially lithographic, embossing and additives, used in a way that respects the environment.

Josep Pérez González